ANIM_LOGO_GIF.gif

TOURNAGE - MONTAGE - MOTION DESIGN

MES PLACEMENTS

Motion Design

Mesplacements.fr

 

Réalisation: Antoine Mallard / IDIX (http://www.idix.fr)
Direction artistique: IDIX (http://www.idix.fr)

Illustration: IDIX (http://www.idix.fr)
Animation: Antoine Mallard